Svenska museer har tusentals mänskliga kvarlevor i sina samlingar. Detta väcker etiska och praktiska frågor. Hur arbetar museerna med det här området? Vilka har intresse och inflytande? Statens historiska museer har i samverkan med Världskulturmuseerna fått i uppdrag av regeringen att under våren 2016 undersöka hur museerna arbetar med frågorna kring kvarlevor och samla in synpunkter om det. Här kan du läsa mer om uppdraget. På sidan #mänskligtmuseum informerar vi om arbetet med uppdraget. Kontakt: fredrik.svanberg@historiska.se.